http://bip.gov.pl

GMINA TUCHOLA

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Uchwała Nr XLI/375/09
w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi


UCHWAŁA  Nr XLI/375/09
RADY MIEJSKIEJ  w TUCHOLI
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Dz. U. nr 52, poz. 420), art. 30 ust. 2, art. 31 oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218,  poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Działkom położonym w Tucholi oznaczonym geodezyjnie nr 2270/3, nr 2269/3, nr 2268/4, nr 2267/2, nr 2266/6, nr 2264/10 i nr 2264/7  nadać nazwę „ ul. Słoneczna”.
Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ulicę określoną w § 1 ująć do:

1)obwodu głosowania Nr 4 ustalonego uchwałą Nr 156/388/98 Zarządu Gminy Tuchola z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia numerów i granic Obwodów glosowania oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 53, poz. 244 z późn. zm. );
2)okręgu wyborczego Nr 2 ustalonego uchwałą Nr LIII/484/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Tuchola na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 91, poz. 1851 z późn. zm.).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Paweł Cieślewicz

Postać dokumentu :
Uchwała została podpisana
przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi
i opieczętowana okrągłą pieczęcią z wizerunkiem św. Małgorzaty
i napisem w otoku - Gmina Tuchola.
Dokument składa się z uchwały - 1. strona i załącznika – 1. strona.

Obraz Zał. (355.2 KB)

Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom.
Nr 9, poz. 116 z 18.01.2010 r.

Ilość odwiedzin568
Osoba wprowadzającaBarbara Biernacka
Osoba wprowadzająca
Kontakt: (0-52) 5642520
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęBarbara Biernacka
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: (0-52) 5642520
Opis:
Data utworzenia2009-12-18
Data ukazania się2010-01-19
Ostatnia zmiana2010-01-19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Tucholi
pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Tel. 52 564 25 00
fax 52 334 21 38


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...