http://bip.gov.pl

GMINA TUCHOLA

Informacja dla osób niesłyszących
Informacja dla osób niesłyszących
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Uchwała Nr XLI/375/09
w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi


UCHWAŁA  Nr XLI/375/09
RADY MIEJSKIEJ  w TUCHOLI
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Dz. U. nr 52, poz. 420), art. 30 ust. 2, art. 31 oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218,  poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. Działkom położonym w Tucholi oznaczonym geodezyjnie nr 2270/3, nr 2269/3, nr 2268/4, nr 2267/2, nr 2266/6, nr 2264/10 i nr 2264/7  nadać nazwę „ ul. Słoneczna”.
Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ulicę określoną w § 1 ująć do:

1)obwodu głosowania Nr 4 ustalonego uchwałą Nr 156/388/98 Zarządu Gminy Tuchola z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia numerów i granic Obwodów glosowania oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 53, poz. 244 z późn. zm. );
2)okręgu wyborczego Nr 2 ustalonego uchwałą Nr LIII/484/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Tuchola na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 91, poz. 1851 z późn. zm.).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Paweł Cieślewicz

Postać dokumentu :
Uchwała została podpisana
przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi
i opieczętowana okrągłą pieczęcią z wizerunkiem św. Małgorzaty
i napisem w otoku - Gmina Tuchola.
Dokument składa się z uchwały - 1. strona i załącznika – 1. strona.

Obraz Zał. (355.2 KB)

Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom.
Nr 9, poz. 116 z 18.01.2010 r.

Ilość odwiedzin620
Osoba wprowadzającaBarbara Biernacka
Osoba wprowadzająca
Kontakt: (0-52) 5642520
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęBarbara Biernacka
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: (0-52) 5642520
Opis:
Data utworzenia2009-12-18
Data ukazania się2010-01-19
Ostatnia zmiana2010-01-19
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Tucholi
pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Tel. 52 564 25 00
fax 52 334 21 38


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...